Algemene verkoopsvoorwaarden webshop SPARKLE FOOD Ondernemingsgegevens

SparkleFood

Koekuitstraat 14, 8640 Westvleteren vandepaterhoek@telenet.be; +32 (0) 496 97 81 86 VOF BE0797.446.007
Bankr: BE37 7310 5635 2628

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Sparkle Food biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website ("Klant").
Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden,

waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende
voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Sparkle Food aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto's zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld,
is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen
of fouten in het aanbod binden Sparkle Food niet. Deze is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Sparkle Food is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij
de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via de contactopties op onze website.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Sparkle Food. Deze kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Online aankopen
Beschrijving bestelprocedure: De klant kan naar het tabblad 'Winkels' gaan en kiest daar voor de optie 'Online bestellen'. De klant
kan daar het gewenste product kiezen, en het aantal stuks. De klant kan meer informatie vinden onder 'Beschrijving'
en 'Extra informatie'. Eens de klant zeker is van zijn/haar bestelling, kan via de knop 'voeg toe aan mijn winkelmandje' naar het
winkelmandje gegaan worden.
Eens in het winkelmandje, krijgt de klant de melding wat er zonet werd toegevoegd.
De klant geeft de facturatiegegevens in. De klant kan ook een ander afleveradres invoeren. De klant moet het gewenste adres ingeven om de bestelling en levering correct te kunnen voltooien. De verzending gebeurt door GLS via Sendcloud. 
De klant ziet nu het totaal te betalen bedrag. Dit bedrag is inclusief btw. Hierna kiest de klant de gewenste betaalmethode.
Alle extra kosten vanwege de betalingsmethode worden vermeld, tenzij Sparkle Food de kosten op zich neemt en de extra te betalen kost €,00 bedraagt.
De klant kan de Algemene Voorwaarden nalezen door op de link te klikken en kan deze ook downloaden door op de knop 'downloaden'
te klikken. De klant kan nu op de knop 'Plaats order' klikken. Indien bepaalde velden niet of foutief ingevuld zijn, krijgen deze een rode
foutmelding. De klant dient deze foutmeldingen eerst op te lossen alvorens opnieuw op 'Plaats order' te klikken. De klant ontvangt nu
een orderbevestiging per mail.
Sparkle Food is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen
waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
Eens het order werd aangemaakt door de klant, wordt Sparkle Food hiervan verwittigd zodat het order zo snel mogelijk klaargemaakt
kan worden voor transport. Van zodra wij met het order bezig zijn, kunnen wij dit mededelen aan de klant door op de knop 'processing
' te klikken in ons orderoverzicht. De klant ontvangt dan een mail met de boodschap dat we het order goed hebben ontvangen en dat
we het pakketje aan het klaarmaken zijn voor verzending. De gegevens van de klant worden verwerkt door Sendcloud die een label
creëert met de nodige barcode om zo het pakketje veilig te verzenden met GLS. Van zodra het order verzonden is, ontvangt de
klant de melding via mail dat zijn/haar order verzonden werd. Leveringstermijn is afhankelijk van GLS. Wij werken samen met GLS
en GLS streeft ernaar de binnenlandse pakketten de volgende werkdag af te leveren. Echter is dit geen garantie vermits met externe partners wordt samengewerkt.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de
Klant onverwijld en onmiddellijk worden gemeld aan Sparkle Food.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de
vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder,
als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Sparkle Food was
geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De aangekochte artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Sparkle Food. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Sparkle Food te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Sparkle Food. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Sparkle Food via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Dit formulier kan gevonden worden op de link 'herroepingsrecht' onderaan de website. Om de
herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat

de herroepingstermijn is verstreken.
De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om
de overeenkomst te herroepen aan Sparkle Food heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Sparkle Food. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De kosten worden geraamd op een
maximum van ongeveer 50EUR voor verzendingen vanuit België.
Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Sparkle Food zich het recht voor om de
Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het
gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast
te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur
of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Sparkle Food alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief
de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat zij op de hoogte
is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopsovereenkomsten kan Sparkle Food
wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen
heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.
Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Sparkle Food
geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.
Sparkle Food betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht,
tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Als goederen uit hun verpakking zijn gehaald en bijvoorbeeld gebruikt zijn, is terugzenden niet meer mogelijk.

Artikel 8: Garantie
Krachtens de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft
de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Sparkle Food klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Sparkle Food.
Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Sparkle Food zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 8 dagen na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

Artikel 9: Klantendienst
De klantendienst van Sparkle Food is bereikbaar op de wijze zoals aangeduid in de aanhef van deze voorwaarden vermeld. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Sparkle Food beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van
10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Sparkle Food zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy
Sparkle Food respecteert uw persoonsgegevens en verwerkt deze in overeenstemming met de toepasselijke Belgische en Europese
wetgeving. De door u meegedeelde persoonsgegevens (met name uw naam, adres, e-mailadres, etc) zullen enkel gebruikt worden
voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling.
U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie
identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Sparkle Food gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
In geval u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing kan u zich hier steeds
kosteloos tegen verzetten. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Sparkle Food
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid,
de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door Sparkle Food om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze Voorwaarden aantasten.

Artikel 13: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Sparkle Food. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 14: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter
Het Belgisch recht is van toepassing, bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Brugge AFDELING Ieper bevoegd.